Hikmah Manfaat Berkurban Dan Keutamaan Qurban Hari Raya Idul Adha

Hikmah manfaat berkurban dan keutamaan qurban hari raya idul adha Hikmah manfaat berkurban dan keutamaan qurban hari raya idul adha
Hikmah manfaat berkurban dan keutamaan qurban hari raya idul adha Hikmah manfaat berkurban dan keutamaan qurban hari raya idul adha Hikmah manfaat berkurban dan keutamaan qurban hari raya idul adha

Qurban ialah penyembelihan binatang ternak yang dilaksanakan atas perintah Allah pada hari-hari tertentu di bulan Dzulhijjah, dengan tujuan taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah.

Hukum Berqurban

Allah mensyariatkan berqurban dalam firman-Nya, artinya, “Maka dirikanlah shalat lantaran Rabbmu; dan berkorbanlah.” (QS. al-Kautsar: 2), 

dan Firman-Nya, artinya, “Dan kami jadikan untuk kau unta-unta itu sebagian dari syi’ar Allah.” (QS. al-Hajj: 36).

Allah SWT memerintahkan berqurban sesudah mendirikan sholat fardhu 5 waktu,  Hukum qurban ialah sunnah muakkadah bagi yang mampu, sebagaimana diriwayatkan, “Bahwa Nabi Muhammad SAW berqurban dengan menyembelih dua ekor domba jantan berwarna putih dan bertanduk. Beliau sendiri yang menyembelihnya dengan menyebut nama Allah dan bertakbir, serta meletakkan kaki ia di sisi badan domba itu.” (Muttafaq ‘alaih).

Imam asy-Syafi’i berkata, “Andaikata berqurban itu wajib, maka tidaklah cukup bagi satu rumah kecuali setiap orang mengurbankan seekor kambing atau setiap tujuh orang mengurbankan seekor sapi, akan tetapi lantaran hukumnya tidak wajib maka cukuplah bagi seorang yang mau berqurban untuk menyebutkan nama keluarga pada qurbannya. Dan jikalau tidak menyebutkannya tidak berarti meninggalkan kewajiban.” (al-Umm, 2: 189).

Para sahabat berkata, “Andaikan qurban itu wajib maka (kewajiban itu) tidak gugur meskipun waktunya telah lewat, kecuali dengan diganti (ditebus) mirip shalat berjamaah dan kewajiban lainnya. Para ulama madzhab Hanafi juga setuju dengan kami (madzhab Syafi’i) bahwa qurban hukumnya tidak wajib.” (al-Majmu’ Syarah al-Muhadzdzab, 8: 301).

Hewan yang Diqurbankan

Hewan yang akan diqurbankan hendaklah diperhatikan umurnya, yaitu: Unta 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun atau hampir 1 tahun. Ulama madzhab Maliki dan Hanafi membolehkan domba yang telah berumur 6 bulan asal gemuk dan sehat (al-Mughni: 9:439, Ahkamu adz-Dzabaih oleh Dr. Muhammad Abdul Qadir Abu Faris: 132).
Hewan yang diqurbankan ialah unta, sapi dan kambing, firman Allah, artinya, “Supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka.” (QS. al-Hajj: 34).
Hewan itu harus sehat dan tidak mempunyai cacat, Rasulullah bersabda, “Empat cacat yang tidak mencukupi dalam berqurban: Buta sebelah mata (picek -dalam istilah bahasa Jawa-) yang jelas, sakitnya nyata, pincang yang hingga kelihatan tulang rusuknya dan lumpuh/kurus yang tidak kunjung sembuh.” (HR. at-Tirmidzi).

Waktu Penyembelihan.

Setelah shalat Idul Adha, penyembelihan diizinkan dan berakhir ketika matahari karam hari tasyriq (13 Dzulhijjah) {Ibnu Katsir, 3: 301}, Rasulullah bersabda, “Siapa yang menyembelih sebelum shalat (Ied), maka bergotong-royong ia menyembelih untuk dirinya sendiri.” (Muttafaq ‘alaih).

Anjuran (Sunnah) dalam Berqurban:

1. Menajamkan pisau.

Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik pada segala sesuatu, maka jikalau kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik, jikalau kalian menyembelih sembelihlah dengan cara yang baik, haruslah seseorang mengasah mata pisaunya dan menciptakan nyaman binatang sembelihannya.” (HR. al-Jamaah kecuali al-Bukhari).

2. Menyembunyikan pisau dari pandangan binatang.

Ibnu Umar berkata, Rasulullah menyuruh supaya mempertajam pisau dan menyembunyikan dari pandangan binatang (yang akan disembelih).

3. Tidak membaringkan binatang sebelum siap alat dan sebagainya.

Ibnu Abbas menceritakan bahwa seseorang membaringkan kambing sedang dia masih mengasah pisaunya, Nabi bersabda, “Apakah Anda akan membunuhnya berkali-kali? Mengapa tidak Anda asah pisau Anda sebelum Anda membaringkannya.” (HR. al-Hakim).

4. Menjauhkan atau menutupi penyembelihan dari hewan-hewan yang lain, lantaran hal ini termasuk menyakiti dan menjauhkan rahmat.

Umar bin Khathab pernah memukul orang yang melakukannya. (Mughni al-Muhtaj, 4: 272).

5. Memberi minum atau memperlakukannya sebaik-baiknya.

Umar bin Khathab melihat orang menyeret binatang qurban pada kakinya ia berkata, “Celaka kalian! tuntunlah ia menuju ajal dengan cara yang baik.” (al-Halal wal Haram: 58).

Penyembelihan Qurban.

Disunnahkan bagi yang berqurban supaya menyembelih sendiri. Adapun doa yang diucapkan ketika menyembelih adalah,

………بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ

“Bismillah wallahu Akbar, ini dari……(sebut nama yang berkurban atau yang berwasiat)”
Hal ini sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah ketika menyembelih mengucapkan,

بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ هَذَا عَنِّى وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِى

“Bismillah wallahu Akbar, ini dariku dan dari orang yang tidak bisa berqurban dari umatku.” (HR. Abu Daud dan at-Tirmidzi).

Sedang orang yang tidak bisa menyembelih sendiri hendaklah menyaksikan dan menghadirinya.

Pembagian Qurban.

Allah berfirman, artinya, “Maka makanlah sebagiannya (dan sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang sengsara lagi fakir.” (QS. al-Hajj: 28), dan Firman-Nya, artinya, “Maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta.” (QS. al-Hajj: 36).

Sebagian kaum Salaf lebih menyukai membagi qurban menjadi tiga bagian: Sepertiga untuk diri sendiri, sepertiga untuk hadiah orang-orang bisa dan sepertiga lagi shadaqah untuk fuqara. (Tafsir Ibnu Katsir, 3: 300).

Anjuran bagi Orang yang Berqurban.

Bila seseorang ingin berqurban dan memasuki bulan Dzulhijjah, maka hendaknya ia tidak memotong atau mengambil rambut atau kukunya hingga dia menyembelih hewannya. Dalam hadits Ummu Salamah, Rasulullah bersabda,
“Jika kau melihat hilal bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kau ingin berqurban, maka hendaklah ia menahan diri dari (memotong) rambut dan kukunya.” Dalam riwayat lain, “Maka janganlah ia mengambil sesuatu dari rambut atau kukunya hingga ia berqurban.”

Hal ini, untuk mirip orang yang menunaikan ibadah haji yang menuntun binatang qurbannya.

Firman Allah, artinya, ”…dan jangan kau mencukur (rambut) kepalamu, sebelum qurban hingga di daerah penyembelihannya …” (QS. al-Baqarah: 196).

Larangan ini, berdasarkan zhahirnya, hanya dikhususkan bagi orang yang berqurban saja, tidak termasuk istri dan anak-anaknya, kecuali jikalau masing-masing dari mereka berqurban. Dan diperbolehkan membasahi rambut serta menggosoknya, meskipun terdapat beberapa rambutnya yang rontok.
Jika seseorang niat berqurban pada pertengahan hari-hari sepuluh itu, maka dia menahan hal itu semenjak ketika niatnya, dan dia tidak berdosa terhadap hal-hal yang terjadi pada saat-saat sebelum niat.

Hikmah Qurban

1. Menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim yang taat dan tegar melaksanakan qurban atas perintah Allah meskipun harus kehilangan putra satu-satunya yang didambakan (QS. ash-Shaffaat: 102-107)

2. Menegakkan syiar Dinul Islam dengan merayakan Idul Adha secara bersamaan dan tolong menolong dalam kebaikan (QS. al-Hajj: 32)

Rasulullah bersabda, “Hari-hari tasyriq ialah hari-hari makan, minum dan dzikir kepada Allah.” (HR. Muslim dalam Mukhtashar, no. 623)

3. Bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat-Nya, mengalirkan darah binatang qurban ini termasuk syukur, ketaatan dan bentuk taqarrub yang khusus.
Allah berfirman, artinya, “Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (qurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizqikan Allah kepada mereka, maka Ilahmu ialah Ilah Yang Maha Esa, lantaran itu berserah dirilah kau kepada-Nya. Dan berilah kabar bangga kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah)”. (QS. al-Hajj: 34)

Di hari-hari itu juga sangat dianjurkan untuk memperbanyak amal shalih, kebaikan mirip bersilaturahim, menjaga diri dari rasa iri, dengki, kesal maupun amarah, menjaga kebersihan hati, menyantuni fakir miskin, anak yatim, orang-orang yang terlilit kesulitan.

Bagi orang yang berqurban tidak harus memalsukan orang yang sedang ihram hingga tidak menggunakan minyak wangi, bersetubuh, bercumbu (suami-istri), melangsungkan kesepakatan nikah, berburu binatang dll. Sebab yang demikian itu tidak ada tuntunan dari Rasulullah. Namun hendaklah kita menegakkan syiar agama Allah ini dengan amal shalih, amar ma’ruf dan nahi munkar dengan cara yang penuh hikmah. Hendaklah setiap kita menggunakan kemampuan, keahlian, kedudukan dan segala nikmat Allah dengan sungguh-sungguh sebagai realisasi bersyukur dalam menegakkan aliran dan syiar agama Islam.

Semoga Allah senantiasa membimbing kita kepada cinta dan keridhaan-Nya. Amin.

Baca Juga Artikel

Scroll to Top