Pengertian Muhasabah Serta Manfaat Muhasabah Diri

Pengertian Muhasabah serta Manfaat Muhasabah Diri۔Muhasabah, yang berarti mengintropeksi diri sendiri, menghitung diri dengan amal-amal perbuatan yang pernah di masa-masa yang sudah lalu.

Dalam agama islam, Muhasabah sering kali dikaitkan antara kebaikan dan keburukan (evaluasi) yang pernah dilakukan di masa lampau dan berniat untuk melaksanakan yang lebih baik lagi di masa mendatang untuk mendapat ridho Allah.
Sedangkan yang dimaksud Muhasabah Cinta adalah renungan yang mendalam wacana kecintaan kita ketika ini pada Tuhan dan renungan dalam menghadapai masa setelah kematian
Manusia yang beruntung ialah insan yang senantiasa memperbaiki diri dan selalu mempersiapkan dirinya untuk kehidupan yang kekal abadi kelak di akhirat, hakikat keberuntungan dan kesuksesan ialah insan yang selamat kelak di yaumul akhir.
Muhasabah ialah sesuatu hal yang perlu dan menjadikannya sebuah kebutuhan dalam tiap-tiap diri manusia, di dalam agama Islam, muhasabah sangatlah dianjurkan alasannya ialah kalau muhasabah sanggup dijalankan dengan baik akan memberi banyak manfaat baik yang akan di dapatkan di dunia maupun diakhirat kelak.
Tidak sanggup kita pungkiri terkadang timbul kesadaran di dalam hati bahwa ada banyak kewajiban yang telah usang diabaikan Misalnya  shalat. seseorang yang pernah menjalani sholat secara tekun, kemudian meninggalkan, dalam hati niscaya ada bisikan, biar kembali menjalankan shalat.
Akan Tetapi alasannya ialah kecintaan seseorang terhadap sesuatu begitu besar, entah itu tontonan, permainan, atau pun kegiatan lainya bahkan cinta terhadap lawan jenis,seseorang sanggup mengabaikan seruan dalam hati yang bersama-sama hampir setiap saat, bunyi seruan itu akan terus hadir dan selalu mengingatkan.
Situasi menyerupai itu akan sangat mungkin dialami oleh siapapun.
kalau kita sadari bersama-sama seruan tersebut ialah bab dari fitrah Manusia yang beriman.

Dari yang demikian tadi ,Agama kita Islam memeintahkan kita untuk melaksanakan yang namanya muhasabah diri biar fitrah terjaga, biar hati dalam keriangan dan ringan di dalam menjalankan ketaatan beribadah kepada Allah SWT.
Muhasabah sendiri ialah perintah Allah SWT
Allah SWT berfirman:
ﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﺍﺗَّﻘُﻮﺍ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻭَﻟْﺘَﻨْﻈُﺮْ ﻧَﻔْﺲٌ ﻣَﺎ ﻗَﺪَّﻣَﺖْ ﻟِﻐَﺪٍ ﻭَﺍﺗَّﻘُﻮﺍ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺧَﺒِﻴﺮٌ ﺑِﻤَﺎ ﺗَﻌْﻤَﻠُﻮﻥَ
“ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kau kerjakan.” (QS. Al-Hasyr: 18).
Oleh alasannya ialah itu, kita semua wajib memahami, mekanai hakekat dari muhasabah itu sendiri. Muhasabah berasal dari akar kata hasiba yahsabu hisab, makna dari kata tersebut secara etimologis ialah melaksanakan perhitungan.
Di dalam terminilogi syari, makna dari muhasabah ialah sebuah upaya untuk melaksanakan penilaian diri terhadap setiap kebaikan dan keburukan beserta semua aspeknya.
Evaluasi tersebut mencakup حبل من اللّه وَحبلُ منَ النَّسِ
hubungan seorang hamba (manusia) dengan Allah, maupun hubungan sesama makluk ciptaan Allah menyerupai dalam kehidupan sosial yaitu hubungan insan dengan sesama manusia, kemudian secara umum dengan tumbuhan, binatang bahkan makhluk menyerupai air, udara dan benda-benda-benda mati, alam semesta.
Baik hal tersebut ialah bersifat vertikal, hubungan insan hamba dengan Allah. Maupun secara hubungan horisontal, yaitu hubungan insan dengan sesama insan yang lainnya dalam kehidupan sosial.
Senantiasa bermuhasabah ialah jalan satu sarana untuk mengantarkan insan menjadi makhluk yang mulia sebagai hamba Allah SWT.
Memaknai Arti Muhasabah Dalam Islam Mengenai makna hakekat muhasabah 


Di dalam hadits nabi Muhammad SAW, ia bersabda,
“Dari Syadad bin Aus r.a, dari Rasulullah SAW, bahwa ia berkata, “Orang yang cendekia ialah yang menghisab (mengevaluasi) dirinya sendiri serta berinfak untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah ialah yang dirinya mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah SWT”. (HR. Imam Turmudzi).
Dengan senantiasa melaksanakan muhasabah, di setiap waktu setiap detik seorang hamba tidak akan menyianyiakan waktu yang telah Allah berikan dalam kehidupannya, di sisa umurnya seoraang hamba akan dengan sebaik-baiknya memanfaatkan waktunya untuk berbuat baik demi meraih keridhaan Allah SWT.
Juga di dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang yang senantiasa bermuhasabah akan senatiasa memperbaiki susila untuk sanggup hidup sebagai insan yang sebaik-baiknya dan dicintai Allah SWT, seseorang akan sanggup hidup dengan tenang dan tentram.
Manfaat Keutamaan Muhasabah
Ketika seseorang melaksanakan muhasabah maka akan tampak terang di hadapannya atas dosa-dosa yang dilakukan. Lalu bagaimana mungkin seorang anak cucu Adam sanggup melihat dosa dan aibnya tanpa melaksanakan muhasabah..?
Banyak di antara insan yang melaksanakan kemaksiatan, namun Allah masih menunjukkan nikmat kepadanya, dia tidak menyadari bahwa ini ialah bentuk istidraj (penangguhan menuju kebinasaan) dari Allah Subhaanahu wa Ta’ala , sebagaimana firman-Nya:
ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻛَﺬَّﺑُﻮﺍ ﺑِﺂﻳَﺎﺗِﻨَﺎ ﺳَﻨَﺴْﺘَﺪْﺭِﺟُﻬُﻢْ ﻣِﻦْ ﺣَﻴْﺚُ ﻟَﺎ ﻳَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ
“ Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami, nanti Kami akan menarik mereka dengan berangaur-angsur (ke arah kebinasaan), dengan cara yang tidak mereka ketahui.” (QS. Al-A’raf: 182).
Orang-orang yang memahami ayat Allah ini, akan takut atas peringatan Allah tersebut dan dia akan senantiasa mengintrospeksi dirinya, jangan hingga nikmat yang Allah berikan kepadanya merupakan bentuk
istidraj. Muhasabah yang mengantarkan kepada pertaubatan di awali dengan memasuki gerbang penyesalan. Nabi
shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
ﺍﻟﻨَّﺪَﺍﻣَﺔُ ﺗَﻮْﺑَﺔٌ
“ Menyesal ialah taubat.” (HR.Ibnu Majah dan Ahmad) Hadist ini dishahihkan oleh al-Albani dalam kitab Shahiih al-Jaami’ ash-Shaghir
Terdapat beberapa faedah dari bermuhasabah beserta keutamaan yang akan di dapatkan oleh orang beriman yang senantiasa bermuhasabah, yaitu :
Dengan senantiasa bermusahah diri, makan setiap muslim akan sanggup mengetahui akan kelemahan serta sadar akan malu dari dirinya sendiri, baik itu dalam hal amalan ibadah, maupun acara lain dalam kehidupan duniawi. Sehingga, dengan begitu ia akan tahu apa yang harus ia lakukan untuk memperbaiki diri dan berbuat baik.
Dalam hal ruhani, kita akan lebih menyadari akan hak dan kewajiban sebagai seorang hamba Allah SWT, serta seorang hamba akan lebih memahami hakekat dari ibadah yang sebenarnya, bawasannya segala apa-apa yang dilakukan, segala perbuatan serta amal-amal ibadah semata-semata hanya alasannya ialah Allah Ta’ala, semoga senantiasa kita smeua mendapati rahmat dan cinta kasih-Nya dan Allah mengampuni segala dosa-dosa yang ada didalam diri kita.
Seseorang akan lebih mengetahui segala sesuatu yang dimana itu baik atau buruk, seseuatu kebenaran atau kebatilan baik itu besar mauoun sekecil apapun dari keduannya itu, seseorang akan sadar bawasannya segala apa-apa yang ia lakukan akan ia pertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT di darul abadi nanti. Inilah salah satu pesan yang tersirat dari seorang hamba yang senantiasa bermuhasabah diri.
Seseorang yang di dalam dirinya senantiasa bermuhasabah akan takut akan kemaksiatan dan keburukan, ia sadar bahwa setiap tingkah perbuatan setap ketika setiap waktu senantiasa di awasi oleh Allah SWT. Serta didalamnya, ia sadar bahwa kedamaian ialah berbuat kebaikan dan amal sholeh untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sehingga seorang hamba yang senantiasa bermuhasabah akan sangat membenci hawa nafsu dan senantiasa mewaspadainya.
Muhasabah diri di dalam agama islam yaitu kita memaknainya sebagai bentuk intropeksi diri, penilaian segala apa apa yang ada di dalam diri kita.
Baca juga :Keutamaan Keutamaa Shalat Sunah yang harus Anda Tahu
Telah Allah SWT perintahkan serta Rasulullah SAW pesankan kepada kita semua, bawasanya muhasabah sangatlah penting untuk senantiasa dialukan oleh diri-diri setiap muslim.
Sesungguhnya kalau seorang hamba senantiasa bermuhasabah, ia akan lebih bersahabat dengan kebenaran yang haq, yaitu menjadi hamba yang dicintai Allah SWT.
Wallohu a’lam
Demikian artikel wacana Pengertian Muhasabah serta Manfaat Muhasabah Diri,yang semoga mengakibatkan kita semua eksklusif yang lebih baik lagi dihadapan Allah SWT Aamiin ya robbal ‘alamiin.
9 Keutamaan dan 6 Amalan khusus hari jumat

Scroll to Top