Soal Prediksi Pts Bahasa Sunda Smp/Mts Semester 2 Kurikulum 2013 Kelas 8 Plus Kunci Jawaban

carasunda.com- Soal Prediksi Perguruan Tinggi Swasta Bahasa Sunda SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013 Kelas 8 Plus Kunci Jawaban
Soal Prediksi Perguruan Tinggi Swasta Bahasa Sunda SMP/MTs Kelas 8 Semester 2  Taun Pelajaran 2018/2019 ieu tiasa di download langsung. Soal ieu tiasa dianggo latihan kanggo tatahar dina mayunan Ulangan Tengah Semester (UTS)/Penilaian Tengan Semester (PTS) Bahasa Sunda SMP/MTs Semester Genap. 
Soal Prediksi Perguruan Tinggi Swasta Bahasa Sunda SMP/MTs ieu sae pisan kanggo ngalatih sareng ngukur kompetensi para siswa Sekolah Menengah Pertama atanapi MTs. 
Soal Prediksi Perguruan Tinggi Swasta Bahasa Sunda SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013 Kelas 8 di handap ieu mangrupikeun soal Tes Pendalaman Materi (TPM) anu disusun ku Tim Guru Bahasa Sunda Sekolah Menengah Pertama Darussalam. Tangtosna wae soal ieu tebih tina kasampurnaan, Soal ieu ngawengku kisi-kisi UTS/PTS Bahasa Sunda Tahun Pelajaran 2018-2019 anu nyoko kana kurikulum 2013 revisi anu tos ditetepkeun. 
Conto Soalna sapertos kieu :
SOAL PREDIKSI UTS/PTS SMP/MTs SEMESTER 2
TAHUN PELAJARAN 2018-2019
Mata Pelajaran : Bahasa Sunda
Kelas/Semester : VIII (Dalapan)/2 (Genap)
Pilih balasan nu pangbenerna!
Langkung tipayun sumangga urang sami-sami nyanggakeun puji sinareng syukur ka Alloh swt.   Alhamdulillah dugi ka danget ieu mantenna masih ngalungsurkeun nikmatna ka urang. Malih ku kersa mantenna pisan urang tiasa riung mungpulung paamprok jonghok patepang raray dina raraga paturay tineung.
1. Paragraf di luhur ka asup kana…..biantara
a. Panutup
b. Salam panutup
c. Eusi
d. Bubuka
Rupina cekap sakieu waé pisanggem ti sim kuring, mugi-mugi tiasa ngawakilan kereteg haté sadayana. Hapunten anu kasuhun, bilih aya cariosan anu kirang merenah.
2. Paragraf di luhur ka asup kana…..biantara
a. Panutup
b. Salam panutup
c. Eusi
d. Bubuka
3. Dina bab panutup biantara biasana ngawengku ……
a. Sanduk-sanduk bisi salila cacarita aya kekecapan anu salah atawa teu merenah
b. Nepikeun salam pamuka atawa salam kawilujengan
c. Nepikeun panghormat ka pengunjung anu anu ngaluuhan acara
d. Ngahaturkeun nuhun ka girang program anu geus mere kasempetan ka dirina pikeun biantara
4. Eusi biantara dina program paturay tineng kelas salapan nyaéta, iwal……
a. Ménta didu’akeun sangkan dapat neruskeun sakola ka nu leuwih luhur
b. Nembrakkeun rasa duka pédah rék papisah.
c. Ngahaturnuhunkeun ka para bapak jeung ibu guru
d. Ménta bekel keur neruskeun sakola kanu lewih luhur
5. Salasaurang tokoh présidén Indonesia anu kasohor mahér dina biantara nyaéta….
a. Ir. Soekarno
b. Mahatir Muhamad
c. Ahmad Dinéjad
d. Ridwan Kamil
6. Cara nepikeun biantara tara maké naskah, namun naon anu rék diomongkeun dirarancang heula kalawan taliti. Biasana sok dijieun catetan-catetan mangrupa gurat badag atawa rangkay omongan anu rék ditepikeun téa, disebut métodeu biantara….
a. Métodeu impromptu
b. Métodeu ngapalkeun
c. Métodeu naskah
d. Métodeu ékstémporan
Kampung Gedé Kasepuhan Ciptagelar
Perenahna di Kabupatén Sukabumi. Persisna mah di kampung Sukamulya, Désa Sirnaresmi, Kacamatan Cisolok. Di ditu, di sisi bahari Palabuan Ratu. Ti saprak kantor Pemerintah Daerah Kabupatén Sukabumi pindah ka Palabuan Ratu, rada leuheung ka kota téh teu jauh teuing jiga baheula basa Pemerintah Daerah Kabupaténna di Cisaat kénéh. Najan teu jauh ka kota sarta geus réa kagiridig ku jalma nu ngadon ulin, masarakat Kampung Gedé Kasepuhan Ciptagelar mah, pageuh kénéh nyekel tali paranti moral warisan parakaruhun. Boh wangunan imah boh hirup kumbuh sapopoéna, masih mageuhan kabiasaan urang Sunda pituin, anu can kacampuran ku pangaruh modéren.
Di pakampungan Ciptagelar mah wangunan imahna ogé potongan imah panggung tina bilik kénéh. Nu disebut imah panggung téh imah anu aya kolongan. Jangkung kolongna kira-kira 60 cm. Lamun rék unggah ka imah téh kudu nécé heula golodog, anu ditangguhkan handapeun panto hareup. Biasana tina kerikil tatapakan, anu wangun pasagi opat jeung badag. Kétah, wangunan mah ogé handapna maké kerikil tatapakan, anu sarua jangkungna. Anggang ti kerikil ka kerikil téh paling tilu méteran.
Wangun suhunan lolobana sisi panjang jeung juré. Sok ditambahan émpér di bab hareup jeung bab tukang. Hateupna tina daun tepus, eurih, atawa injuk. Moal matak bocor najan hujan gedé ogé, da ditumpukna rékép pisan. Sedeng minangka lanténa, tina palupuh. Babagian imah diwangun ku tengah imah paranti ngumpulna sakabéh anggota keluarga, pangkéng atawa kamar paranti saré, padaringan atawa goah paragi neundeun béas, jeung dapur paranti masak. Lian ti imah pangeusi lembur, di dinya ogé urang dapat manggihan bumi ageung, leuit, jeung saung lisung. Kumaha waé di pakampungan Sunda baheula.
Anu disebut bumi ageung téh paranti ngariungna masarakat lamun aya pasualan anu kudu dibadamikeun. Biasana dijejeran ku sesepuh lembur, anu disebutna Sesepuh Girang . Tah, ngeunaan leuit, lamun dina basa Indonésia mah disebutna “lumbung” téa, paragi neundeun paré. Wangunna jiga imah, ngan leuwih leutik. Sisina ditutupan ku bilik, hateupna ku injuk. Leuit téh perenahna di sisi pakampungan. Unggal imah, niscaya ngabogaan leuit. Kaprikornus moal pacorok pangaboga. Di deukeut wangunan leuit, diwangun saung lisung nyaéta saung paranti nutu sakumna pangeusi lembur. Saung lisung mah ngan hiji, dipaké ku salelembur. Ku kituna, mangpaat saung lisung téh lian ti paranti nutu, ogé kawasan campur gaulna (sosialisasi) urang lembur.
7. Di mana perenahna kampung Adat Ciptagelar téh?
a. Di Kampung Sukamulya, Désa Cisampih, Kacamatan Cigasong, Kabupatén Sukabumi.
b. Di Kampung Sukamulya, Désa Buniseuri, Kacamatan Cikubang, Kabupatén Sukabumi.
c. Di Kampung Sukamulya, Désa Sirnaresmi, Kacamatan Cisolok, Kabupatén Sukabumi.
d. Di Kampung Sukamulya, Désa Sinaresmi, Kacamatan Cisalak, Kabupatén Sukabumi.
8. Naha Kampung Ciptagelar disebut Kampung Adat?
a. Lantaran masih mageuhan tali paranti moral karuhun baheula.
b. Lantaran masih ngagunakeun imah bilik karuhun baheula.
c. Lantaran masih loba masarakatna anu teu boga HP.
d. Lantaran masarakatna tara ulin ka kota.
9. Kumaha potongan wangunan imah anu aya di Kampung Adat Ciptagelar ?
a. Imah gedong
b. Imah panggung
c. Imah batu 
d. Imah kaca
10. Tina naon bahan-bahan material imah di Kampung Gedé Kasepuhan Ciptagelar téh?
a. Awi, kai, batu, jeung eurih/injuk/daun tepus.
b. Awi, kai, batu, jeung kenténg.
c. Batu, bata, kesik, awi, kai, keramik, jeung kenténg.
d. Beusi, batu, bata, kesik, keramik, jeung kenténg.
11. Naon pungsina Bumi Ageung téh?
a. Paranti ngariungna para tamu anu tiba ka kampung .
b. Paranti ngariungna masarakat lamun aya pasualan anu kudu dibadamikeun.
c. Paranti ngariungna para pajabat pikeun ngabadamikeun hiji pasualan.
d. Paranti ngariungna para wisatawan anu tiba ka Kampung Gedé Kasepuhan Ciptagelar.
12. Istilah sesepuh lembur di Kampung Gedé Kasepuhan Ciptagelar disebutna….
a. Bapa Kuwu
b. Bapa Kampung
c. Sesepuh Adat
d. Sesepuh Girang
13. Wangunan naon anu pungsina pikeun ngayakeun korelasi sosial (sosialisasi) di antara masarakat Kampung Adat Ciptagelar?
a. Leuit
b. Saung lisung
c. Saung ranggon
d. Saung huma 
14. Masarakat Kampung Gedé Kasepuhan Ciptagelar mah, pageuh kénéh nyekel tali paranti warisan parakaruhun.
Kecap tali paranti ngabogaan harti …..
a. Kabiasaan atawa adat.
b. Karakter parakaruhun
c. Upacara moral karuhun
d. Warisan bodoh baheula
15. Boh wangunan imah boh hirup kumbuh sapopoéna, masih mageuhan kabiasaan urang Sunda pituin, anu can kacampuran ku pangaruh modéren.
Kecap “pituin” ngandung harti…..
a. Deungeun
b. Batur 
c. Sélér 
d. Asli 
16. Leuit nyaéta wangunna jiga imah, ngan leuwih leutik nu gunana paragi neundeun paré. Leuit lamun dina basa Indonésia mah disebutna….. 
a. Lumbung
b. Bakul 
c. Wadah
d. Gudang
17. Lamun rék unggah ka imah téh kudu nécé heula kana golodog.
Unggah hartina ……
a. Hanjat
b. Turun
c. Naék
d. Asup 
18. Wangunan imahna ogé potongan imah panggung tina bilik kénéh.
Kecap “wangunan” hartina….
a. Kaayaan 
b. Modél atawa bentuk
c. Rarancang 
d. Pondasi 
19. Lamun ngebut di jalan téh gedé mamalana.
Sinonim tina kecap mamalana nyaéta….
a. Cilakana
b. Bahayana
c. Pahalana 
d. Kawanina 
20. Tukang tatanén sok disebut…..
a. Nalayan
b. Patani
c. Palayan
a. Padagang
Kanggo soal lengkepna sareng kunci jawabanna tiasa di download dina link ieu di handap! Mangga klik kanggo ngadownloadna. 
Anu bade kopas supados nyantumkeun sumber orisinil soal ieu.
Pamugia Soal Prediksi Perguruan Tinggi Swasta Bahasa Sunda SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013 Kelas 8 Plus Kunci Jawaban Taun Pangajaran 2018-2019 ieu mangfaat kanggo sadayana. 
Scroll to Top