Struktur Kurikulum Smk Sentra Keunggulan

Struktur kurikulum ialah pengorganisasian muatan pembelajaran dalam bentuk mata pelaja STRUKTUR KURIKULUM Sekolah Menengah kejuruan PUSAT KEUNGGULAN

Struktur kurikulum Sekolah Menengah kejuruan Pusat Keunggulan. Struktur kurikulum ialah pengorganisasian muatan pembelajaran dalam bentuk mata pelajaran dan beban belajar. Pemerintah menertibkan muatan pembelajaran wajib beserta beban belajarnya. Satuan pendidikan dan/atau pemerintah kawasan sanggup menyertakan muatan perhiasan sesuai keperluan penerima didik, dunia kerja, dan karakteristik satuan pendidikan dan/atau daerah.

Struktur kurikulum Sekolah Menengah kejuruan Pusat Keunggulan berisi mata pelajaran yang mewakili sekumpulan muatan pembelajaran tertentu baik menurut disiplin ilmu (subject matter) maupun menurut kumpulan tema dan/atau kompetensi dari banyak sekali disiplin ilmu yang diintegrasikan (integrated curriculum).Struktur kurikulum menertibkan beban berguru untuk setiap muatan atau mata pelajaran dalam Jam Pelajaran (JP) tahunan dan/atau per 3 (tiga) tahun atau dipahami dengan tata cara blok. Oleh alasannya yakni itu, satuan pendidikan sanggup menertibkan pembelajaran secara fleksibel dimana alokasi waktu setiap minggunya tidak senantiasa sama dalam 1 (satu) tahun.

 

Satuan pendidikan dan/atau pemerintah kawasan sanggup menyertakan muatan perhiasan sesuai keperluan penerima didik, dunia kerja dan karakteristik satuan pendidikan dan/atau kawasan secara fleksibel tergolong kurikulum muatan lokal. Perubahan pembelajaran pada Struktur kurikulum Sekolah Menengah kejuruan Pusat Keunggulan diawali dengan penataan ulang spektrum keahlian Sekolah Menengah kejuruan sesuai permintaan keperluan dunia kerja yang meliputi: dunia usaha, dunia industri, tubuh jerih payah milik negara/badan jerih payah milik daerah, instansi pemerintah atau forum yang lain serta pertumbuhan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. Spektrum Keahlian Sekolah Menengah kejuruan ialah pola dalam pembukaan dan penyelenggaraan bidang/program keahlian pada SMK.

 

Perubahan yang fundamental pada spektrum keahlian tersebut yakni perancangan pola secara nasional cuma pada bidang keahlian dan kesibukan keahlian. Adapun kompetensi keahlian yang berikutnya disebut fokus keahlian dikembangkan oleh sekolah sesuai dengan keperluan penerima didik, dunia kerja yang menjadi teman sekolah, potensi daerah, dan keadaan masing-masing sekolah.

 

Berikut ini Struktur kurikulum Sekolah Menengah kejuruan Pusat Keunggulan ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Struktur kurikulum ialah pengorganisasian muatan pembelajaran dalam bentuk mata pelaja STRUKTUR KURIKULUM Sekolah Menengah kejuruan PUSAT KEUNGGULAN

Struktur kurikulum ialah pengorganisasian muatan pembelajaran dalam bentuk mata pelaja STRUKTUR KURIKULUM Sekolah Menengah kejuruan PUSAT KEUNGGULAN

 

Berikut yakni klarifikasi dari Struktur kurikulum Sekolah Menengah kejuruan Pusat Keunggulan di atas.

Struktur mata pelajaran pada Struktur kurikulum Sekolah Menengah kejuruan Pusat Keunggulan dibagi menjadi 2 (dua) kalangan utama yakni Kelompok Umum dan Kelompok Kejuruan ditambah dengan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Budaya Kerja serta Muatan Lokal.

1) Kelompok Umum ialah kalangan mata pelajaran yang berfungsi membentuk penerima didik menjadi eksklusif utuh, sesuai dengan fase perkembangan, berhubungan dengan norma-norma kehidupan baik selaku makhluk yang Berketuhanan Yang Maha Esa, individu, sosial, warga negara Kesatuan Republik Indonesia maupun selaku warga dunia.

2) Kelompok Kejuruan ialah kalangan mata pelajaran yang berfungsi membentuk penerima didik selaku individu mudah-mudahan memiliki kompetensi sesuai keperluan dunia kerja serta ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.

3) Mata Pelajaran Matematika dan Bahasa Inggris di Kelas X berisi materi biasa untuk mendasari pembelajaran di Kelas XI dan Kelas XII yang ialah pendalaman materi dalam konteks kejuruan pada masing-masing Program Keahlian.

4) Mata Pelajaran Informatika berisi banyak sekali kompetensi untuk menunjang kemampuan berpikir kritis dan sistematis guna menyelesaikan beragam permasalahan umum.

5) Mata Pelajaran Projek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial berisi muatan tentang literasi ilmu wawasan alam dan sosial yang diformulasikan dalam tema-tema kehidupan yang kontekstual dan aktual.

6) Mata Pelajaran Kejuruan yang dipelajari di kelas X ialah mata pelajaran dasar-dasar Program Keahlian.

7) Mata Pelajaran Kejuruan yang dipelajari di Kelas XI dan Kelas XII ialah mata pelajaran atau fokus yang berisi kalangan unit-unit kompetensi pada Program Keahlian. Mata Pelajaran atau fokus ini dikembangkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan Program Keahlian yang dibuka dan keperluan dunia kerja.

8) Mata Pelajaran Projek Kreatif dan Kewirausahaan ialah wahana pembelajaran bagi penerima didik lewat pendekatan pembelajaran berbasis projek untuk mengaktualisasikan dan mengekspresikan kompetensi yang dikuasai pada kegiatan pengerjaan produk/pekerjaan layanan jasa secara inovatif dan bernilai ekonomis.

9) Praktik kerja Lapangan (PKL) ialah mata pelajaran yang dijalankan secara blok dan dijadwalkan pelaksanaannya di kelas XII selama 6 bulan selaku wahana pembelajaran di dunia kerja untuk menampilkan potensi terhadap penerima didik mengembangkan penguasaan kompetensi teknis (hardskill) sesuai dengan fokus keahliannya serta menginternalisasi huruf dan budaya kerja (softskill). Pelaksanaan mata pelajaran Praktik kerja Lapangan dikelola lebih lanjut dalam isyarat teknis yang ditetapkan oleh pimpinan unit utama yang membidangi pendidikan vokasi.

10) Mata Pelajaran Pilihan ialah mata pelajaran yang diseleksi oleh penerima didik menurut renjana (passion) untuk pengembangan diri, baik untuk berwirausaha, melakukan pekerjaan pada bidangnya, maupun melanjutkan pendidikan. Contohnya: Mata pelajaran Bahasa Asing selain Bahasa Inggris, Matematika, IPA, IPS, atau mata pelajaran kejuruan lain di luar fokus keahliannya. Pelaksanaan mata pelajaran opsi dikelola lebih lanjut dalam isyarat teknis yang ditetapkan oleh pimpinan unit utama yang membidangi pendidikan vokasi.

11) Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Budaya Kerja ialah wahana kegiatan yang wajib disertai oleh setiap penerima didik di luar kegiatan intrakurikuler, dijalankan dalam bentuk blok-blok kegiatan secara periodik dan terintegrasi, menurut tema-tema Profil Pelajar Pancasila dan Budaya Kerja. Panduan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Budaya Kerja dikelola lebih lanjut dalam keputusan yang ditetapkan oleh pimpinan unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan.

 

Struktur kurikulum Sekolah Menengah kejuruan Pusat Keunggulan terdapat dalam Naskah Kepmendikbudristek Nomor 165/M/2021 Tentang Program Sekolah Menengah kejuruan Pusat Keunggulan, jadi bagi yang ingin memiliki Struktur kurikulum Sekolah Menengah kejuruan Pusat Keunggulan silahkan download dan baca Kepmendikbudristek Nomor 165/M/2021 kemudian baca lampiran II tentang Pedoman Pembelajaran Pada Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan, lewat link yang tersedia di bawah ini

 

Link download Kepmendikbudristek Nomor 165/M/2021 Tentang Program Sekolah Menengah kejuruan Pusat Keunggulan (disini)

 

Demikian isu tentang Struktur kurikulum Sekolah Menengah kejuruan Pusat Keunggulan. Semoga ada manfaatnya.

= Baca Juga =

Scroll to Top